Portal
 
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
REDAKCJA RPInfo.pl
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
e-mail: 8455599583
REDAKCJA RPInfo.pl
05-250 Radzymin, skr. pocztowa: 37
e-mail: redakcja@rpinfo.pl
ROK ZA£O¯ENIA 2009
   
WIECZÓR PATRIOTYCZNY W SETN¡ ROCZNICÊ ODRODZENIA POLSKI (10.11.2018)
10 listopada 2018 r. o godz. 18.00 w Miejskiej Sali Koncertowej odby³ siê wieczór patriotyczny w 100. rocznicê Odrodzenia Polski. Program uroczysto¶ci organizowanej przez Towarzystwo Przyjació³ Radzymina i Bibliotekê Publiczn± MiGR zawiera³ m.in. projekcjê filmu "Drogi do niepodleg³o¶ci" i wystêp Teatru Maskarada.
9169928922 (15.09.2018)
Tegoroczne Dni Radzymina rozpoczê³y siê o godz. 14.00 15 wrze¶nia 2018 r. festynem rodzinnym na placu parafialnym za kolegiat±. Przewidziano wiele atrakcji, m.in. animacje dla dzieci, weso³e miasteczko, eksperymenty naukowe, koncert Majki Je¿owskiej (godz. 17.00) i Sarsy (godz. 20.30), zabawê taneczn± z kapel± biesiadn± Grupa Romana (godz. 18.15). Imprezê zakoñczy³ pokaz fajerwerków.
ZADUSZKI BLUESOWE (02.11.2018)
2 listopada 2018 r. o godz. 19.00 w Miejskiej Sali Koncertowej odby³y siê Zaduszki Bluesowe. Wyst±pili legendarni muzycy zespo³u BREAKOUT - Tribute to Nalepa.
Wspólnym ¶piewaniem hymnu narodowego na Placu Ko¶ciuszki o godz. 12.00 11 listopada 2018 r. rozpoczê³y siê uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania niepodleg³o¶ci. O godz. 13.00 w radzymiñskiej kolegiacie zosta³a odprawiona Msza ¦w. za Ojczyznê.
Kursy walut
NBP 2018-11-16
USD 3,7876 -0,52%
EUR 4,2950 -0,05%
CHF 3,7608 -0,54%
GBP 4,8468 -0,45%
Wspierane przez Money.pl